top of page
Visjon_tegneserie_ 02-01.jpg
Snakkeboble light purple.png

Visjon

Skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser-og naturkvaliteter.

Klikk på bildet for å gjøre det større. Dette er en foreløpig illustrasjon som viser det stedet man ønsker å skape. 

Hvor er vi i prosessen?

View02_Final copy.png

Når NRK flytter fra Marienlyst skal området fylles med nabolag, kultur og byliv. Prosjektet har et langt tidsperspektiv og Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag og reguleringsplan for området. Planforslaget baseres på Ferds strategi for bærekraftig byutvikling og omfattende innsiktsarbeid i form av stedsanalyser og medvirkning – som dette jo er en del av. Sammen med reguleringsplanen skal vi lage et illustrasjonsprosjekt som blant annet vil vise viktige prinsipper og en mulig utforming av bebyggelsen, forbindelseslinjer, grøntareal og uterom. Planforslaget vil sendes til Plan- og bygningsetaten tidligst høst 2024, og tidligst begynner vi på konkrete byggeprosjekter når NRK har flyttet til nytt hovedkontor.

Utviklingen av Marienlyst

Hovedmål: 

  • Gode kvaliteter, både i bygg, byrom, aktiviteter og tilbud.

  • Et tilgjengelig og levende sted for kreativitet, rekreasjon og opplevelser for alle.

  • Uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

NRK skal flytte fra Marienlyst til Ensjø. I 2019 kjøpte Ferd Eiendom tomten på Marienlyst og har siden da arbeidet med hvordan å videreutvikle området, og hvordan bevare områdets unike natur- og kulturkvaliteter sammen med nye funksjoner og aktiviteter.

 

Det er en lang prosess, og de siste årene har det blant annet blitt arbeidet med en visjon og mål for utviklingen, hovedgrep for planforslaget og en omfattende bærekraftsstrategi for å sikre økonomisk, miljømessig og ikke minst sosial bærekraft både før, under og etter prosjekter står ferdig. Marienlyst blir sett på som et spydspissprosjekt for bærekraftig byutvikling. 

 

I tillegg til det store prosjektteamet med rådgivere og konsulenter som allerede

arbeider med prosjektet, er det sendt ut et parallelloppdrag til fire arkitektkontor for videreutviklingen av Kringkastingshuset. Disse fire arkitektene skal levere sitt forslag til KKH i løpet av våren 2022 og en evalueringskomite vil plukke ut det forslaget det skal arbeides videre med. Det skal etableres utadrettede funksjoner med variert innhold innen kultur, bevertning og handel på gateplan som skal invitere inn og skape tilhørighet for beboere i nærmiljøet og opplevelser for besøkende til området. Kringkastingshuset spiller en sentral rolle i området i dag, og vil også spille en sentral rolle i å gi området attraksjonsverdi i fremtiden.

 

Men det er altså lenge til spaden blir satt i jorden her, og det vil gjennomføres en rekke infomøter, medvirkningsaktiviteter og samles innspill fra naboer og andre i forbindelse med prosjektutviklingen i månedene og årene som kommer.


Utviklet av © LÉVA Urban Design for Ferd
 

bottom of page